Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir viacatscradle catscradle
5613 23f1
Reposted fromretaliate retaliate viacatscradle catscradle
4292 b0dd
Reposted fromiamstrong iamstrong
4857 50f4
Reposted fromiamstrong iamstrong
4041 f7f7 500
Reposted fromlte lte
9061 22de 500
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
8050 f01d 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Bo widzą państwo, z emocjami jest jak z gotowaniem zupy. Kolejne emocje są jak kolejne składniki, które państwo do tej gotującej się zupy dodają. I jak państwo tych emocji do siebie nie dopuszczacie, nie stwierdzacie, że tak czujecie właśnie, to jakbyście dociskali pokrywę. A prawa fizyki obowiązują też w emocjach. I jak dorzucacie kolejne rzeczy i dociskacie pokrywkę, to ciśnienie wzrasta. I ta zupa musi w końcu wybuchnąć.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
3167 df40 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viajagaanime jagaanime
5814 d769 500
Reposted fromoll oll viajagaanime jagaanime
Reposted frombluuu bluuu viajagaanime jagaanime
8801 b2f5 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaoll oll
7871 fa08 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare viakjuik kjuik
4878 3e41 500
Reposted fromoll oll viakjuik kjuik
1976 5f60
Reposted fromsavatage savatage vialte lte
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialte lte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl