Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9302 0086 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianailini nailini
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka vianailini nailini
5769 4aec
Reposted frompomruki pomruki vianailini nailini
8022 2cb7 500
Reposted frompiehus piehus vianailini nailini
4140 2e25 500
Reposted fromspokodama spokodama viadelain delain
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate viadelain delain
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viadelain delain
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadesperateee desperateee
0125 821f
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viadesperateee desperateee
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viadesperateee desperateee
2146 0c6d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadesperateee desperateee
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viadesperateee desperateee
1498 a09c 500
5446 f934 500
Reposted frommangoe mangoe viastrzepy strzepy
5607 d6de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9270 8177 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl